Bregards SIA privātuma politika
apstrādājot datus konferences un semināru vajadzībām

Pārzinis: Bregards SIA, vienotais reģistrācijas Nr. 40103404593, (turpmāk – Bregards).

Šī privātuma politika izskaidro kā Bregards apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus, saistībā ar Bregards rīkotajām konferencēm un semināriem (turpmāk – konference).

Bregards, apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr. 2016/679 un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošo tiesību aktu prasības.

Uz personas datu apstrādi (t.sk., sīkdatņu izmantošanu) un personas tiesībām attiecināma Bregards privātuma politika, kas pieejama: https://bregards.com/privatuma-politika/, papildus ņemot vērā specifiskos datu apstrādes aspektus, kas norādīti šajā dokumentā.

Reģistrējoties konferencei (aizpildot pieteikuma formu vai nosūtot mums reģistrācijas iesniegumu), Bregards ir nepieciešami šādi dati: komersanta nosaukums, dalībnieka vārds un uzvārds, tālrunis un e-pasta adrese, uzņēmuma reģistrācijas numurs un PVN reģistrācijas numurs, uzņēmuma kontaktpersonas tālrunis, uzņēmuma kontaktpersonas e-pasts, uzņēmuma adrese, ja maksātājs ir fiziska persona – kontaktpersonas tālrunis un kontaktpersonas e-pasts (turpmāk – Dalībnieks).

Bregards vērš uzmanību, ka konference ir paredzēta komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem – fiziskām personām, tādēļ pietiekuma formās (iesniegumos) Dalībnieki tiek aicināti norādīt darba (biznesa) kontaktinformāciju.

Informācija par konkrēto dalībnieku (fizisko personu) ir nepieciešama personas reģistrācijai dalībai konferencē, reģistrēta Dalībnieka identificēšanai konferences laikā, dalībnieka kartes izgatavošanai, izsniegšanai un dokumenta, kas apliecina dalību konferencē, sagatavošanai un izsniegšanai, kā arī lai nodrošinātu Dalībnieka dalību un informācijas nosūtīšanu (komunikāciju) par konferences norisi, iespējamām izmaiņām vai ziņām, kas saistītas ar konferenci.

Turklāt, sniegtā informācija nepieciešama, lai sagatavotu, nosūtītu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegrāmatotu rēķinus par dalību konferencē, kā arī sazinātos par rēķinu apmaksu vai ar norēķinu veikšanu saistītos jautājumos. Rēķini tiks glabāti atbilstoši grāmatvedības attaisnojuma dokumentu glabāšanas kārtībai un termiņiem, kā arī saglabājot ar dalību un apmaksu saistīto informāciju, lai aizsargātu mūsu intereses iespējamo pretenziju vai prasību izteikšanas periodā.

Ja tikusi saņemta atsevišķa piekrišana, Bregards saņemto informāciju par Dalībnieku (komersants, dalībnieks, kontaktinformācija), iekļaus konferences iespējamo apmeklētāju datu bāzē, lai varētu informēt par līdzīgām Bregards rīkotām vai atbalstītām konferencēm, semināriem un informatīviem pasākumiem vai ar to saistītiem pakalpojumiem. Tādējādi,  Dalībnieks uz norādīto kontaktinformāciju turpmāk var saņemt komerciālus paziņojumus un informāciju par līdzīgām Bregards rīkotām vai atbalstītām konferencēm, semināriem un informatīviem pasākumiem, vai pakalpojumiem, kas saistīti ar konferences tēmu. Dalībnieks var atteikties no informācijas iekļaušanas Bregards konferenču, semināru u.tml. apmeklētāju datu bāzē, atsakoties no minētās informācijas saņemšanas. Šāda bezmaksas atteikšanās iespēja (no turpmākas elektroniskā pasta adreses un tālruņa numura izmantošanas komerciālu paziņojumu sūtīšanai) tiks iekļauta jebkurā turpmāk sūtītā komerciālā paziņojumā. Paredzēts, ka Bregards konferences iespējamo apmeklētāju datu bāzē iekļauto informāciju glabās, kamēr ir spēkā attiecīgā piekrišana.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir konferences dalībnieka noslēgtais līgums par dalību konferencē, un Bregards leģitīmās intereses, kas ir veikt apmeklētāju analīzi par pasākuma apmeklētību, lai nodrošinātu kvalitatīvākus turpmākos pasākumus, izdalot interesantākos problēmjautājumus, kā arī interese veicināt komercdarbību. Atsevišķu informatīvo paziņojumu sūtīšanas tiesiskais pamats ir sniegtā piekrišana.

Pēc nepieciešamības datu subjekta personas datus var apstrādāt Bregards darbinieki, pildot savus pienākumus, un citas personas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (piemēram, valsts un pašvaldību iestādes). Dati minimāli nepieciešamajā apjomā var tikt nodoti arī Bregards sadarbības partneriem, piemēram, dalībnieka kartes izgatavotājam, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējam, konferences telpu īpašniekam un apsardzes nodrošinātājam.

Konferences laikā var notikt filmēšana un fotografēšana, t.sk., filmējot un fotografējot konferences apmeklētājus. Iegūtie fotoattēli un videomateriāli var tikt saglabāti, apstrādāti un publicēti (t.sk., atspoguļojot iegūtos materiālus dažādos sociālajos tīklos un interneta vietnēs) reklāmas un komercdarbības veikšanas nolūkos (t.sk., izmantojot reklāmas materiālos, lai popularizētu visus esošos un nākamos Bregards rīkotos pasākumus), ievērojot Bregards interesi veikt un attīstīt komercdarbību, kā arī dokumentēt konferences norisi. Datu subjektiem ir tiesību aktos noteiktās tiesības iebilst pret viņu datu apstrādi par to paziņojot Bregardam vai Bregarda pārstāvjiem konferencē.

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr to uzglabāšana ir nepieciešama personas datu apstrādei un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Par datu subjektu tiesībām, lūdzam skatīt informāciju Bregards privātuma politikā, kas pieejama: https://bregards.com/privatuma-politika/